Olympus 35RC Sample

Olympus 35RC Sample

Feeding the Ducks, Scottsdale Pond, Novato 2004 • Kodak Gold 200, daylight